Les primàries

Preguntes Freqüents

Aquestes preguntes freqüents relatives al reglament de les primàries i de constitució de la candidatura es desenvolupen d’acord amb les eleccions al Parlament de Catalunya, però de forma anàloga també serveixen per descriure el reglament per a les eleccions municipals. Fes clic sobre la pregunta per desplegar la resposta.

Per què Primàries organitza unes eleccions primàries?


Per què calen unes eleccions primàries?

L’elecció i ordenament directe i sense intermediaris dels candidats i les candidates de les llistes d’una candidatura a un parlament nacional constitueix una aplicació robusta dels principis i valors democràtics que associa els ciutadans i els seus representants. Una democràcia que es vol sòlida ha de tenir aquest sistema d’elecció en algun moment del procés electoral de representació democràtica.

No obstant això, aquest procediment d’elecció no és neutre a l’hora de facilitar o dificultar l’efectivitat de l’aplicació de la voluntat dels ciutadans. La possibilitat d’elecció dels candidats un a un crea un lligam directe entre els representants i els ciutadans que els elegeixen. La fortalesa o debilitat d’aquest lligam se situa a les mans dels ciutadans, que podran renovar o no la confiança en cadascun dels membres electes, un a un. El resultat és que aquest procediment buida de poder i de capacitat de manipulació les estructures partidistes que mai no actuen al servei de la ciutadana, sinó a favor de la seva reproducció orgànica.

L’impacte de les eleccions primàries per a l’elecció i ordenament directe dels candidats i les candidates representa, doncs, un canvi radical en el sistema de poder del procediment democràtic i dels actors que hi participen. Les eleccions primàries apropen el poder profund al ciutadà, i forcen els membres electes a seguir la voluntat expressada, posant-se a risc de ser foragitats per la seva inutilitat de fer-la efectiva.

 

Com serà el procediment de les eleccions primàries?


Què són les eleccions primàries de Primàries?

Les eleccions primàries de Primàries és el procediment de què es fa servir el moviment, a partir de l’elecció popular directa i sense intermediaris per part d’un cos d’electors, per escollir les persones que s’hi presentaran i ordenar-les en les llistes de la candidatura per a les eleccions al parlament de Catalunya.

Com es regula aquest funcionament de les eleccions de Primàries?

El procediment de les eleccions primàries es regula mitjançant el Reglament de les Primàries que es pot trobar en el web de Primàries.

Quins aspectes contempla el Reglament de les Primàries?

El Reglament de Primàries regula tres aspectes generals:

Primer, el procediment de les votacions per escollir els candidats i les candidates a les llistes de la candidatura i el seu ordenament dins d’aquestes.

Segon, el mecanisme de funcionament de la candidatura i el sistema de responsabilitats i d’estructura del poder dins de la mateixa un cop les llistes han estat constituïdes.

I, tercer, el sistema de drets i responsabilitats del cos d’electors i del moviment com a entitat aglutinadora de la seva voluntat, d’una banda, i dels representants electes que han obtingut representació institucional, de l’altra.

Qui pot votar?

Pot votar qualsevol ciutadà de Catalunya major de 18 anys que prèviament s’hagi registrat al Registre d’electors de les eleccions primàries de Primàries.

Com sé si estic registrat, i si puc votar?

Per registrar-se, l’elector haurà d’omplir un formulari al web de Primàries, on donarà el seu nom i cognoms, NIF o NIE, el codi postal d’on resideix, que el situarà a la circumscripció electoral corresponent. .

Un cop registrat, l’elector formarà part del cens electoral de les primàries, i a través d’aquest web podrà verificar permanentment i contínua que forma part d’aquest cens. Per fer la consulta novament per saber si està registrat, l’elector només necessitarà introduir el número del seu document d’identitat NIF o NIE.

Com i quan sabran els electors quines són les candidatures?

El web té l’apartat Consulta candidats on l’elector podrà consultar permanentment i contínua les candidatures oficials que es presenten per constituir les quatre llistes de la candidatura de Primàries. El lloc del web de les candidatures s’obrirà al més aviat possible dins el web de Primàries, i s’anirà omplint de nous candidats i candidates de forma contínua i permanent amb accés lliure per a tota la ciutadania.

Com puc conèixer els candidats i les candidates?

En l’apartat Consulta candidats cada candidat o candidata té un espai individual on s’hi exposa el seu nom, un document resum de la seva candidatura i un enllaç extern on podrà facilitar més a bastament el coneixement de la seva candidatura als electors i a la ciutadania de Catalunya.

Com podrà l’elector conèixer i dirigir-se als candidats i candidates?

A través de l’enllaç extern que cada candidat tindrà en el seu lloc de presentació de candidats. Serà responsabilitat de cada candidat o candidata fer conèixer als electors tots els aspectes de la seva candidatura. Així, els candidats podran emplaçar els electors a visitar els seus webs, els seus espais a les xarxes socials i, eventualment, emplaçar-los a reunions presencials en el format que permeti la llei.

Primàries, en la mesura que ho permetin els seus mitjans econòmics i logístics, procurarà la realització de debats arreu del territori amb els candidats i les candidates de les eleccions primàries. A través del web del partit, tota la informació dels actes o reunions organitzades pel partit serà exposada per al coneixement dels electors.

Quan podrà votar l’elector?

La votació es durà a terme des de les 00:00 hores del dia 09-11-2024 fins a les 23:59 hores del dia 10-11-2024, ambdós inclosos. La Sindicatura Electoral, amb el suport de la Comissió Organitzadora, es constituirà en mesa electoral per rebre els vots telemàtics, i en custodiarà l’escrutini.

El 04-11-2024 es donarà a conèixer els resultats provisionals i el 07-11-2024 és la data límit per a la proclamació dels resultats definitius de les eleccions.

Quina és la data límit per a la inscripció en el registre de candidats?

La inscripció en el registre de candidats serà permesa fins a les 23.59 hores del dia cinquè (5è) abans del primer dia de votació, per tal de facilitar al màxim possible la presentació de candidatures.

Com es desenvoluparà el procés electoral?

Per poder votar l’elector haurà d’introduir, en el corresponent espai de Votacions habilitat al web de Primàries, el número de DNI o NIE que figuri en la base de dades d’electors del procediment de primàries. Una vegada es verifiqui que l’elector compleix les condicions per poder votar rebrà un correu electrònic -el que consta a la base de dades de Primàries- amb un codi i un enllaç. A continuació l’elector haurà d’accedir a aquest enllaç per tal d’emetre els seus vots i introduir el codi que se li haurà facilitat per correu. Un cop hagi votat, l’elector rebrà també per correu la confirmació que la votació ha estat comptabilitzada.

L’elector ha de tenir en compte que el sistema no admetrà un nou vot amb les dades d’una mateixa persona. En tot cas, la plataforma de votació regula que l’accés i la votació per part d’un elector sigui només per a la ciutat de Barcelona, o en d'altres municipis si així és el cas, i sempre per una sola vegada. Per a les eleccions al parlament de Catalunya, només es podrà en una de les quatre circumscripcions i per una sola vegada.

A quantes candidatures podrà votar l’elector?

Per al Parlament de Catalunya, l'elector votarà en una circumscripció electoral. En funció de cadascuna de les circumscripcions, la qual serà única per a cada elector, aquest podrà votar un número determinat de candidats i candidates. L’elector serà informat en cada cas del nombre màxim de caselles de candidats que podrà marcar, i amb la garantia que el sistema informàtic estarà preparat perquè no se’n puguin marcar més de les autoritzades.

Com serà el procés electoral per a les candidatures?


Qui es pot presentar com a candidat o candidata?

A les eleccions primàries de Primàries, es pot presentar qualsevol ciutadà de Catalunya bo i tenint present que és habilitat per la legislació vigent a ser escollit representant del poble de Catalunya al parlament. El candidat ha de complir els requisits que disposa el Reglament de les Primàries, tant els relatius al projecte polític de la independència de Catalunya, com els relatius als requeriments legals generals que tot ciutadà ha de complir per poder formar part de les llistes electorals d’una candidatura oficial.

Son permeses les candidatures amb tàndem o en grup?

No. No són permeses cap tipus de candidatura de grup. Les candidatures de les eleccions primàries que organitza Primàries són individuals, de candidat o candidata. El Reglament permet els candidats i les candidates de fer campanya exterior a les xarxes o al territori de la manera que ho considerin convenient, de forma exclusivament individual o agrupant actes electorals (debats, conferències, xerrades, exposició de programa) individuals en un de grup, però les totes les candidatures són individuals.

Quan pot presentar-se el candidat o la candidata?

Un cop estigui obert l’apartat/formulari de candidats de l’aplicatiu web del procediment de les eleccions primàries. L’apartat de candidats restarà obert a noves candidatures de forma permanent i contínua fins la data límit de presentació. La data límit de presentació de candidatures és la de 7 dies abans del primer dia de la votació de les eleccions primàries.

Com es pot presentar una candidatura?

El candidat o candidata pot presentar immediatament la seva candidatura i omplir el formulari corresponent. Per presentar la seva candidatura, el candidat o candidata haurà d’emplenar la fitxa tècnica de candidatura, que estarà disponible al web de Primàries des del primer dia de la seva activació informàtica. El candidat o candidata omplirà els camps que s’indiquen en l’aplicatiu i acceptar les condicions del Reglament de les Primàries. .

Cada candidat o candidata serà emplaçat en algun moment del període que va de la inscripció de la candidatura al dia de les eleccions a tenir un contacte personal telefònic o presencial amb un membre de la Comissió Organitzadora del procediment de les eleccions primàries per tal que el candidat pugui elevar directament dubtes sobre l’organització de les eleccions primàries i que el candidat se senti recolzat per tota l’organització.

Els candidats i les candidates han de ser militants de Primàries?

No. Les persones que desitgin presentar la seva candidatura no necessiten pertànyer a Primàries per ser acceptats com a candidats o candidates per formar part de les llistes de la candidatura de Primàries. Primàries accepta candidats d’altres partits o entitats i també accepta persones sense cap tipus d’adscripció política o independents.

Els candidats o candidates necessiten d’avals?

No. Els candidats i les candidates no necessiten cap tipus d’aval per presentar la seva candidatura per ocupar un lloc a les llistes de la candidatura de Primàries per al parlament de Catalunya.

Quan sabrà el candidat o candidata si la seva candidatura és ferma?

Les candidatures que es publiquin el lloc Consulta Candidats al web de Primàries es consideraran candidatures vàlides a tots els efectes per presentar-se a les eleccions primàries. Aquesta serà condició suficient per a la seva validesa.

I si un candidat o una candidata no és acceptada?

Si un candidat o una candidata ha estat exclosa, la persona candidata podrà presentar reclamacions contra l’exclusió en qualsevol moment fins el dia de tancament del període per presentar candidatures.

El candidat o candidata afectada de la possible exclusió rebrà una trucada directa d’un membre de la Sindicatura Electoral, o de la Comissió Organitzadora en el seu nom, per tal que hi hagi un primera avaluació personal i directa de les causes de la no acceptació i de possibles al·legacions a la resolució.

Si les al·legacions són avaluades positivament, el candidat o la candidata serà acceptada de nou i seguirà el curs natural. Si finalment no s’accepta la candidatura, la persona afectada rebrà un correu electrònic i una carta personalitzada signada per la Sindicatura Electoral amb les raons definitives per les quals la seva candidatura no és acceptada. Una vegada la Sindicatura Electoral hagi resolt la reclamació d’una persona candidata contra l’exclusió de la seva candidatura, aquesta resolució serà ferma.

Pot un elector impugnar una candidatura?

Qualsevol elector de ple dret podrà impugnar una candidatura provisionalment admesa. Caldrà que l’elector presenti les al·legacions oportunes de forma clara i concisa, i enviar-les a l’adreça electrònica de la Sindicatura Electoral de les eleccions primàries, info@novaprimaries.cat.

La Sindicatura Electoral de les eleccions primàries resoldrà en un període no superior a tres dies les possibles reclamacions i impugnacions. Durant aquests dies la candidatura es considerarà acceptada a tots els efectes. Una vegada la Sindicatura Electoral hagi resolt la impugnació d’una candidatura provisionalment acceptada, aquesta resolució serà ferma.

Pot una candidatura ser exclosa del procés electoral si no respecta el Reglament de les Primàries?

Sí. La Sindicatura Electoral pot dictaminar l’exclusió d’una candidatura si raona i demostra que aquesta ha vulnerat algun dels articles del Reglament de les Primàries.

Quan comença la campanya electoral de les candidatures?

La publicitat de les candidatures i la campanya electoral serà immediata tan bon punt sigui operatiu l’espai de Consulta Candidats al web de Primàries.

Quines opcions té una candidatura per donar-se a conèixer?

La publicitat i la campanya electoral es delega primordialment en cada candidat o candidata i es fa mitjançant el mecanisme de campanya externa al web de Primàries. Per a tal efecte, en el lloc Consulta Candidats cada candidat o candidata pot incloure un document que resumeixi la seva candidatura i un enllaç extern que dirigeixi el coneixement d’aquesta. Així, no hi haurà una manera exclusiva de fer campanya electoral a través dels mitjans disponibles de Primàries, ans al contrari.

Pot una candidatura fer publicitat a través dels comptes a les xarxes socials i als espais públics?

Sí. Per garantir la competitivitat del procés de les primàries que afavoreixi l’ascens dels millors lideratges, s’afavoreix que la publicitat o la campanya es faci de forma externa al web de Primàries. Així, es permet i es promou la realització de publicitat i campanya electoral de les candidatures al marge dels mitjans que pugui eventualment disposar Primàries per a tal efecte. Per aquesta raó en el lloc Consulta Candidats cada candidat o candidata pot incloure un enllaç extern que dirigeixi el coneixement de la seva candidatura.

Pot una candidatura fer publicitat a través dels mitjans que disposi Primàries?

Sí. Al marge de la publicitat que es presenta en el lloc Consulta Candidats, Primàries podrà realitzar actes de campanya, sigui per presència virtual o física -si aquesta està permesa- dels candidats i candidates, a través dels mitjans disponibles que el partit pugui disposar.

Primàries podrà organitzar debats, actes de campanya per al coneixement i preguntes als candidats i candidates, i facilitar mitjans materials a les candidatures per a la publicitat i campanya electoral, i sempre en igualtat de condicions d’accés i participació per a totes elles. Cada acte electoral organitzat per Primàries serà publicitat en l’espai Agenda del web del partit. Aquests actes, siguin amb presència virtual o física, si aquesta és permesa, podran ser gravats i penjats al web de Primàries a l’espai de Notícies.

La Comissió Organitzadora de les eleccions primàries vetllarà per a la correcta utilització d’aquests mitjans i condicions.Com serà la votació del procés electoral?


Quin serà el sistema de votació?

El sistema de votació de les eleccions primàries organitzades per Primàries serà telemàtic o electrònic a través d’un aplicatiu disposat a l’espai Votacions del web del partit.

Les eleccions primàries contemplen meses electorals amb sistema de votacions físiques?

No. Les votacions en el procés electoral per a l’elecció i ordenament dels candidats i candidates per a confecció de les llistes de la candidatura de Primàries es realitzaran exclusivament per un procés telemàtic o electrònic.

No obstant això, Primàries podrà disposar de seus electorals físiques de votació escampades pel territori on es facilitaran els mitjans tècnics informàtics als electors que es desplacin a aquestes seus per a l’exercici del seu vot. La funció d’aquestes seus és la de facilitar els electors la possibilitat de votar les eleccions primàries sigui quin sigui el seu grau d’accés i de coneixement de les tecnologies de la informació i de les votacions electròniques.Són les eleccions primàries un sistema obert al partit?


Pot Primàries acordar una coalició electoral amb un altre partit?

Sí. Primàries pot acceptar anar en coalició electoral amb altres partits en una candidatura per a les eleccions al parlament de Catalunya sempre que la coalició accepti els principis rectors i la necessitat d’unes eleccions primàries per construir les llistes de la candidatura a través d’un procediment obert a tota la ciutadania.

Les condicions que Primàries proposa per què una candidatura d’aquest tipus pugui reeixir són les següents: primer, l’elecció i ordenament de les llistes de la candidatura ha de ser establert per un procés de primàries obert a tota la ciutadania; segon, la candidatura s’haurà d’establir amb un sistema explícit d’exercici de responsabilitats i de gestió del poder intern on els candidats amb més suport constitueixin una executiva amb plens poders sobre l’acció política de la candidatura; i, tercer, el grup parlamentari sorgit de Primàries en les eleccions al parlament de Catalunya gaudirà d’independència de criteri i de mitjans per desenvolupar la seva tasca alhora que restarà sotmesa a l’avaluació permanent en forma d’opinió pública exercida pels actors de la coalició i per l’espai polític i social creat al voltant.

La concreció de la proposta de Nova Política - Nova Primàries per a una coalició electoral amb altres partits s’exposa en el Capítol XXII del Reglament.

Pot un candidat presentar-se a les eleccions primàries amb el suport del seu partit?

Sí. Un candidat pot presentar-se a les eleccions primàries amb la voluntat que el seu partit pugui formar part de la candidatura electoral. Aquesta voluntat ha de ser comunicada per avançat a la Comissió Organitzadora, i serà publicada en el web del procés de votació de les candidatures des del primer moment. Per tal que un candidat pugui incorporar el seu partit en la coalició electoral, caldrà que aquest hagi obtingut alguna de les primeres posicions de la llista de la votació de les primàries, d’acord amb allò que s’estableix en el Capítol XXII del Reglament. A la demarcació de Barcelona les primeres set posicions tenen dret a què el candidat pugui incorporar el seu partit en la coalició electoral de la candidatura. En les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona, les tres primeres posicions són les que donen aquest dret.La candidatura

Preguntes Freqüents

Aquestes preguntes freqüents es desenvolupen d’acord amb les eleccions al Parlament de Catalunya, però de forma anàloga també serveixen per descriure el reglament per a les eleccions municipals. Fes clic sobre la pregunta per desplegar la resposta.

Com serà la candidatura de Primàries?


Com es constitueix la candidatura de Primàries?

La candidatura de Primàries es constitueix a partir de les llistes formades per un procés de primàries on s’escullen i s’ordenen els candidats per part d’un cos d’electors mitjançant l’elecció popular directa i sense intermediaris.

Com es regula el seu funcionament?

El funcionament de la candidatura de Primàries es regula mitjançant el Reglament de les Primàries que es pot trobar en aquesta mateixa pàgina del web de Primàries.

Quins aspectes contempla el Reglament de les Primàries?

El Reglament de Primàries regula tres aspectes generals.

Primer, el Reglament de Primàries regula el procediment de les votacions per escollir els candidats i les candidates a les llistes de la candidatura i el seu ordenament dins d’aquestes.

Segon, el Reglament de Primàries estableix el mecanisme de funcionament de la candidatura i el sistema de responsabilitats i d’estructura del poder dins de la mateixa un cop les llistes han estat constituïdes.

I tercer, el Reglament de Primàries estableix el sistema de drets i responsabilitats del cos d’electors i del partit com a entitat aglutinadora de la seva voluntat, d’una banda, i dels representants electes que han obtingut representació institucional, de l’altra.

Qui governa la candidatura?

La necessitat d’incorporar el sentit de responsabilitat en la presa de decisions per part dels candidats i candidates, i de tenir una direcció efectiva durant els períodes de pre-campanya i campanya electorals, obliga la candidatura a definir un òrgan de govern que es responsabilitzi de totes les accions de la candidatura.

Aquest òrgan és l’Executiva de la Candidatura. En el cas de les eleccions al Parlament, la candidatura estarà formada segons allò que estableix el reglament. Si el projecte té presència en el parlament de Catalunya, l’Executiva estarà formada per 11 persones a partir de les quatre (4) llistes electorals de la candidatura. Si el projecte no té representació en el parlament per almenys dues (2) circumscripcions electorals, s’establiran quatre (4) executives que representaran les quatre (4) circumscripcions electorals de Catalunya.

En el cas de les eleccions municipals a Barcelona, l’Executiva estarà formada pels 5 primers candidats votats en el procés de primàries. En el moment que Primàries tingui representació a l’Ajuntament, l’Executiva estarà formada pels 7 primers candidats.A la resta de municipis el número de membres de la candidatura està regulat en el Reglament de Primàries.

Com es governarà l’Executiva de la Candidatura?

Els membres de l’Executiva de la Candidatura escolliran un president i un secretari d’entre els seus membres. L’elecció dels dos càrrecs es definirà per votació per majoria absoluta en la primera convocatòria de l’Executiva.

Les decisions de l’Executiva de la Candidatura es prendran per votació dels seus membres i per majoria simple.

Quines seran les funcions de l’Executiva de la Candidatura?

L’Executiva de la Candidatura tindrà totes les responsabilitats de l’acció política, de l’estratègia política i de l’assignació de recursos de la candidatura. L’Executiva de la Candidatura tindrà la potestat de definir el programa electoral bo i tenint en compte que ha de restar oberta als suggeriments, orientacions i consells de la resta de membres que formen la candidatura i del cos d’electors que han definit les llistes.

Quines seran les funcions i responsabilitats de Primàries com a moviment polític davant l’Executiva de la Candidatura?

És responsabilitat de tot el col·lectiu de Primàries de vetllar pel bon funcionament de la candidatura i exercir una fiscalització política i de supervisió en termes d’opinió pública sobre l’Executiva de la Candidatura, i en relació a l’estratègia política i l’assignació de recursos.

Quins seran els drets de la resta de membres de la candidatura?

La resta de membres de les llistes de la candidatura que no formin part de l’Executiva de la Candidatura formaran una assemblea de candidats amb tots els membres de les quatre llistes que tindrà la potestat d’exercir un control polític i de supervisió en termes d’opinió pública sobre l’Executiva de la Candidatura, i en relació a l’estratègia política i l’assignació de recursos. Les seves opinions i manifestacions seran escoltades per l’Executiva de la Candidatura però no seran vinculants.

Els membres de les llistes de la candidatura que no formin part de l’Executiva de la Candidatura podran fer propostes de forma individual i col·lectiva en relació al programa electoral. Aquestes propostes hauran de ser avaluades i tingudes en compte per l’Executiva de la Candidatura, que podrà eventualment decidir d’incorporar-les al programa electoral.

Quins són els drets dels electors que han escollit i ordenat les llistes de la candidatura?

Els electors que han que han escollit i ordenat les llistes de la candidatura tindran el dret i la responsabilitat, de forma individual i/o col·lectiva, d’exercir un control polític i de supervisió en termes d’opinió pública sobre l’Executiva de la Candidatura, i en relació a l’estratègia política i l’assignació de recursos. Les seves opinions i manifestacions podran seran escoltades per l’Executiva de la Candidatura, però no seran vinculants.

Els electors també podran fer propostes de forma individual i col·lectiva en relació al programa electoral. Aquestes propostes hauran de ser avaluades i tingudes en compte per l’Executiva de la Candidatura, que podrà eventualment decidir d’incorporar-les al programa electoral.

El cos d’electors, en votació telemàtica, tindrà el dret i la responsabilitat de validar el programa electoral redactat per l’Executiva de la Candidatura, el qual haurà pogut estar esmenat tant per la resta de membres de les llistes de la candidatura com pels mateixos electors.

Com serà l’organització del grup de representants electes i la seva relació amb Primàries?


Qui són els membres electes de Primàries?

Es consideraran membres electes i càrrecs públics electes de Primàries aquells membres de les llistes electorals de la Candidatura que hagin estat escollits en les eleccions al Parlament de Catalunya. Els membres electes constituiran el Grup Parlamentari de Membres Electes de Primàries.

Com es prendran les decisions dins del Grup Parlamentari de Membres Electes o Grup de Regidors Electes de Primàries?

El Grup Parlamentari de Membres Electes de Primàries escollirà un president o presidenta, un Secretari o Secretària i un o una Portaveu. El nomenament serà resultat d’una votació per majoria absoluta dels seus membres.

El Grup Parlamentari de Membres Electes de Primàries prendrà els acords per majoria simple. Aquests acords obligaran tots els seus membres. En cas d’empat, la Presidència del Grup Parlamentari de Membres Electes exercirà el vot de qualitat.

Els acords, les opinions i les valoracions del Grup Parlamentari de Membres Electes de Primàries seran executives i vinculants des del moment que s’adopten i per a tots els membres del Grup Parlamentari de Membres Electes de Primàries.

Quins drets i responsabilitats tindran els membres electes de Primàries i el grup parlamentari que constitueixin.

El Grup de Membres Electes de Primàries desenvoluparà la seva acció política autònomament, i actuarà amb el seu criteri polític a l’hora de prendre decisions polítiques tant a l’hora d’emetre discursos com de posicionar-se políticament en el Parlament de Catalunya. No obstant això, el Grup de Membres Electes serà solidari amb Primàries, i l’informarà de tots els aspectes i decisions polítiques.

El Grup de Membres Electes de Primàries tindrà la llibertat per decidir l’estructura i funcionament del grup institucional, incloses la definició del pressupost, la contractació de personal de suport, i la contractació de serveis externs. En tots els casos, Primàries haurà de respectar la seva decisió i autonomia.

El Grup de Membres Electes de Primàries tindrà dret a disposar de forma directa i per dret propi d’una part de les subvencions que rebi el grup parlamentari de Membres Electes i que en termes legals pertanyen a Primàries. El percentatge serà sempre del cinquanta (50) per cent de les subvencions públiques corresponents al partit polític.

Quins drets i responsabilitats tindrà de Primàries com a partit davant del grup d’electes de la seva candidatura?

Primàries tindrà el dret i la potestat de fiscalitzar el Grup de Membres Electes de Primàries, i cadascun dels seus membres de forma individual, en relació als compromisos establerts en el programa electoral de la Candidatura i en relació a l’assoliment de la independència de Catalunya per vies democràtiques i pacífiques.

Quins drets i responsabilitats tindrà els cos d’electors que ha donat cos a la candidatura de Primàries?

El cos d’electors que ha participat en l’elecció i ordenament dels candidats i candidates a les llistes de la candidatura de Primàries tindrà el dret i la potestat de fiscalitzar el Grup de Membres Electes de Primàries, i a cadascun dels seus membres de forma individual, en relació als compromisos establerts en el programa electoral de la Candidatura i en relació a l’assoliment de la independència de Catalunya per vies democràtiques i pacífiques.

Primàries podrà habilitar els mitjans humans, tècnics, i logístics per tal que el cos d’electors pugui emetre opinions i posicionaments polítics en relació a l’acció política del Grup de Membres Electes de Primàries i que aquestes opinions puguin arribar a la societat catalana de forma clara i directa.

Són les primàries i la candidatura que en surt definida un sistema obert al binomi asociació-partit Nova Política Primàries?


Pot Primàries acordar una coalició electoral amb un altre partit?

Sí. Primàries pot acceptar anar en coalició electoral en una candidatura per a les eleccions al parlament de Catalunya sempre que la coalició accepti els principis rectors i la necessitat d’unes eleccions primàries per construir les llistes de la candidatura a través d’un procediment obert a tota la ciutadania, i d’acord amb allò que ha estat establert en el Reglament. La col·laboració pot iniciar-se en el moment de la constitució del procés de primàries, en el qual la comissió organitzadora es pot composar amb els partits o associacions que hi vulguin participar de bon començament. La regulació de la comissió organitzadora es podrà establir amb un document per escrit i validat per notari amb les condicions de l’acord per a l’organització de les eleccions primàries.

Els possibles acords amb altres actors polítics estan regulats en el capítol final del Reglament de les Primàries. Les condicions que Primàries proposa per què una candidatura d’aquest tipus pugui reeixir són les següents: primer, l’elecció i ordenament de les llistes de la candidatura ha de ser establert per un procés de primàries obert a tota la ciutadania; segon, la candidatura s’haurà d’establir amb un sistema explícit d’exercici de responsabilitats i de gestió del poder intern on els candidats amb més suport constitueixin una executiva amb plens poders sobre l’acció política de la candidatura; i, tercer, el grup parlamentari sorgit de Primàries en les eleccions al parlament de Catalunya gaudirà d’independència de criteri i de mitjans per desenvolupar la seva tasca alhora que restarà sotmesa a l’avaluació permanent en forma d’opinió pública exercida pels actors de la coalició i per l’espai polític i social creat al seu voltant.